Hledat
Kategorie
  Značky
   Blog
     Nenalezeny žádné produkty.
     KontaktyPorovnat
     Uživatelské menu

     Obchodní podmínky

     obchodní společnosti

     MADE GROUP, a.s.

     se sídlem Kostelecká 894/61, 196 00 Praha 9 - Čakovice
     IČ: 27124151
     DIČ:CZ27124151
     zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského  soudu v Praze, oddíl B, vložka 9156
     pro prodej zboží prostřednictvím objednávkového formuláře  umístěného na internetové adrese b2b.madegroup.cz

      

     I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

     1.  Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti MADE GROUP, a.s. se sídlem Dlouhá 614/10, 110 00 Praha 1, IČ: 27124151, DIČ:CZ27124151, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9156 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou nebo právnickou osobou podnikatelem (dále jen „kupující“) prostřednictvím objednávkového formuláře na webové stránce umístěné na internetové adrese b2b.madegroup.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

     2.  Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

     3.  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

     4.  Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

      

     II. UŽIVATELSKÝ ÚČET

     1.  Objednávky probíhají prostřednictvím webového rozhraní. Při vyplňování objednávky - při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v objednávce je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v objednávce  při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

      

     III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

     1.  Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

     2.  Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení doporučených cen jednotlivého zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

     3.  Webové rozhraní obchodu může obsahovat také  informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

     4.  Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
        - objednávaném zboží,
        - způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
        - o dalších podmínkách dodání zboží
     (dále společně jen jako „objednávka").

     5.  Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupující povinen zkontrolovat a případně změnit údaje, které do objednávky vkládá, a to i s ohledem na nemožnost prodávajícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající po obdržení objednávky nejlépe do 72 hodin od obdržení objednávky kupujícímu potvrdí nebo nepotvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní (dále jen „elektronická adresa kupujícího").

     6.  Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

     7.  Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením zprávy o přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

     8.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

      

     IV. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

     1.  Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy hradí kupující způsobem dle dohody s prodávajícím.

     2.  Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

     3.  Prodávající může od kupujícího požadovat zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. IV. odst. 6. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

     4.  Náklady na dopravu se hradí takto:

         1.  Při objednávce 0-2000,- Kč bez DPH hradí náklady na dopravu ve výši 300,- Kč kupující.
         2.  Při objednávce vyšší než 2000,- Kč bez DPH hradí náklady na dopravu prodávající.
         3.  Při objednávce do zahraničí se náklady na dopravu a jejich uhrazení sjedná individuálně.

     5.  V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná před odesláním zboží prodávajícím. Není-li kupní cena uhrazena ve lhůtě splatnosti, obvykle v termínu 7 dnů (není-li v potvrzení objednávky prodávajícím uvedena jiná lhůta) je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Toto platí, není-li mezi účastníky dohodnuto jinak.

     6.  V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je povinnost kupujícího uhradit kupní cenu splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

     7.  Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. III. odst. 6.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

     8.  Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

     9.  Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej společně se zbožím nebo v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

     10.  V případě prodlení kupujícího si smluvní strany sjednaly úrok z prodlení ve výši 0,3 % z dlužné částky denně.

      

     V. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

     1.  V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

     2.  Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

     3.  V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

     4.  Objednané zboží bude podle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího dodáno v co nejkratší době vlastní dopravou, poštou nebo jiným přepravcem, pokud je zboží na skladě a pokud nejde o dodání zboží vyráběného na zakázku.

     5.  V případě, že objednané zboží nebude dlouhodobě na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci v dohodnuté lhůtě, má prodávající právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou kupujícímu peníze vráceny na účet, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

     6.  Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

     7.  Kupující je povinen zkontrolovat obsah zásilky a jakékoli nesrovnalosti (poškozené zboží, chybějící zboží či chybně zaslané položky) neprodleně oznámit prodávajícímu.

      

     VI. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

     1.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

     2.  Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

         1.  má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
         2.  zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
         3.  je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
         4.  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

     3.  Ustanovení uvedená v čl. VII. odst. 2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.

     4.  Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla, případně jiným způsobem dohodnutým s prodávajícím. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

     5.  Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

     6.  Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

      

     VII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

     1.  Kupující nabývá vlastnictví ke zboží převzetím zboží.

     2.  Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

     3.  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Kontrolu živnostenské činnosti provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

     4.  Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

      

     VIII. OSTATNÍ

     1.  V případě, že dochází k používání cookies, je o tom kupující informován bannerem při vstupu na stránku.

     2.  Označením příslušné kolonky uděluje kupující prodávajícímu souhlas se zasíláním obchodních sdělení, k tomuto je evidována emailová adresa kupujícího.

      

     IX. DORUČOVÁNÍ

     1.  Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

      

     XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

     1.  V případě sporu mezi prodávajícím a kupujícím, který tak činí v rámci své podnikatelské činnosti, je k projednání věci místně příslušným soudem soud v sídle prodávajícího se zachováním věcné příslušnosti soudu v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

     2.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny či doplnění kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

     3.  Upozorňujeme, že informace na webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodejce může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

     4.  Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá. Tyto náklady si kupující hradí sám.

     5.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

     6.  Kontaktní údaje prodávajícího:
       ◦   adresa pro doručování MADE GROUP, a.s., Kostelecká 894/61, 19600 Praha 9
       ◦   adresa elektronické pošty dle místa doručení objednávky
           ◦   objednavky-praha@madegroup.cz
           ◦   objednavky-olomouc@madegroup.cz

     V Praze,  dne 1.1.2019

     Košík obsahuje nepovolené položky

     Zobrazit košík

     Zboží bylo přidáno do porovnání

     Prosím čekejte...
     Objednávku nelze dokončit, pomůžeme Vám po zavolání na číslo 255 795 795.
     Ceny položek v košíku byly přepočteny dle ceníku platného ke dni požadovaného závozu.

     Ceny položek košíku nebylo možné přepočítat